Қазіргі заман жағдайларында жеке адам қҧқықтарын қамтамасыз ету