Жарияланатын мақалаларға қойылатын талаптар

You are here

1. Мақаланы жариялау шарттары:
- жариялау үшін ұсынылатын мақала өзекті проблеманы зерттеумен дербес, аяқталған, ішкі бірлігімен сипатталатын болуы тиіс;
- бұрын жарияланбаған болу;
- жаңалыққа ие болу;
- тапсырманы қою және шешу (мәселелер);
- зерттеудің негізгі нәтижелерін көрсету;
- ресімдеу ережелеріне сәйкес болу керек;
- ғылыми мақаланың құрылымы атауын, аннотацияларды, түйінді сөздерді, негізгі ережелерді, кіріспені, материалдар мен әдістерді, нәтижелерді, талқылауды, қорытындыны, қаржыландыру туралы ақпаратты (бар болса), әдебиеттер тізімін қамтуға тиіс.
Автор (лар) мақала мәтінін мұқият оқып, қол қояды, ол (олар) зерттеудің түпнұсқалығы мен жарияланатын материалдың ғылыми-теориялық деңгейі үшін жауапты болады.
2. Мақаланы рәсімдеу қағидалары:
- мақала мәтіні Microsoft Word форматында 10-нан 20 мың белгіге дейін, Times New Roman шрифтімен, 14 пт өлшемімен рәсімделеді, бір интервалдан кейін, жоларалық интервал – бірден, пішімдеу – ені бойынша, абзац шегінісі – 1,25 см, жиегі – барлық жағынан 20 мм, нөмірлеу беттің ортасында төменгі жағынан міндетті;
- мақаланың ӘОЖ (Әмбебап ондық жіктеуіш) индексі болуы тиіс;
- автордың тегі, аты, әкесінің аты, мақала атауы, көлемі 200-250 сөз аннотация (6-қосымшаны қараңыз), 5-10 түйін сөз қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ресімделеді;
- мақалада тізімге сәйкес тік жақшадағы әдебиетке сілтеме жасау керек. Нөмірлеу дәйексөзге қарай жүзеге асырылады. Материал авторы көрсетілмеген электрондық ресурстар, статистикалық жинақтар, нормативтік құқықтық актілер бет сілтемелерінде көрсетіледі және пайдаланылған әдебиеттер тізіміне шығарылмайды. Көзді қайта дәйексөздегенде оған бастапқы дәйексөз нөмірі беріледі. Әдебиеттер тізімі роман әліпбиінде (References) ресімделеді. Сайтта http://translit.ru орыс тілін латын тіліне аудару бағдарламасы бар. Автордың өзін-өзі сәйкестендіруі әдебиеттер тізіміндегі әдебиеттер санының 20%-нан аспауы тиіс.
- редакциялық алқа жұмыс тақырыбы бойынша Институт ғалымдарының еңбектерімен танысуға және журналдағы жарияланымға (http://www.zqai.kz/ru/page-vestnik-journals қараңыз), жаһандық дәйексөз индексі бойынша журналдардан (Scopus, Web of Science, Thomson Reuters) мақалаларға сілтеме жасауға кеңес береді (3-қосымша).
3. Мақалаға қоса берілетін құжаттар:
- автор қол қойған өтінім (4-қосымша);
- ғылыми дәрежесі жоқ авторлар ғылыми жетекшінің/консультанттың қолы қойылған және мекеменің мөрімен расталған рецензияның сканерленген көшірмесін жібереді.
4. Мақаланы рәсімдеу ережесіне сәйкес ресімделген мәтін келесі электрондық мекен-жайға жіберіледі: koltubaeva.g@zqai.kz
5. Мақалалар белгіленген кесте бойынша қабылданады:
№ 1 (наурыз) – келесі жылдың 1 қаңтарына дейін;
№ 2 (маусым) – ағымдағы жылдың 1 сәуіріне дейін;
№ 3 (қыркүйек) – ағымдағы жылдың 1 шілдесіне дейін;
№ 4 (желтоқсан) – ағымдағы жылдың 1 қазанына дейін.
Ағымдағы нөмір үшін материалдарды іріктеу редакциялық жоспарлармен анықталады.
6. Мақалалар жарияланатын мақалаларға қойылатын талаптарды қатаң сақтай отырып және барлық ілеспе құжаттар болған жағдайда қарауға қабылданады.
7. Баспа және типография қызметі бөлімінің бас редакторы 14 күн ішінде авторларға мақаланың электрондық пошта арқылы түскені туралы хабарлайды, формальды талаптарға сәйкестігін тексереді. Қажет болған жағдайда, ескертулерді жою туралы авторлармен хат алмасу жүргізеді және мақалаларды мазмұндық бөлігін, сондай-ақ «Антиплагиат» жүйесі бойынша мәтіннің бірегейлігін тексеру үшін редакциялық алқа мүшелеріне жібереді.
8. Жариялау шарттары мен ресімдеу ережелеріне сәйкес келетін мақалалар екі жақты жасырын «бүркеншік» пікірге жіберіледі. Рецензенттердің аты жарияланбайды. Жариялау мерзімі туралы ақпарат авторға рецензиялаудан өткен мақалалар қаралғаннан кейін хабарланады.