Вопрос-ответы

 • Дата: 26.10.2020 - 01:15 Автор: Ширимбеков Нұрсылтын
  Вопрос:

  Саламатсыздар ма! мен Ширимбеков Нұрсұлтан Шымкент қ тұрғыны. Еңбекші ауданы Ақша арбап, алдау мәселесі бойынша сот процесі қыстанибері болып жатыр қәзіргі таңға дейін. Сотталушы Ақмарал және Фариза есімді қыздар. Толық дәлел бар және шағымдаушылар саны көп.(шамамен 50адам). Ақша көлемі толықтай 6500,000 тг құрайды . біз сол сомманы қайтарып беруін талап етудеміз. Хатшысы Азамат есімді кісі. Осы соттың шешіміне тездетуін, алған сомманы қайтарып моральдық өтем төлеп және әділ өтуін сұранамын. Рахмет!

  Ответ:

  Құрметті Нұрсұлтан!

   

  Сіздің өтінішіңізді қарап, келесіні хабарлаймыз.

  Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V Азаматтық процестік кодексінің 4 бабына сәйкес, азаматтардың, мемлекеттің және заңды тұлғалардың бұзылған немесе даулы құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау және қалпына келтіру, азаматтық айналымда және жария-құқықтық қатынастарда заңдылықты сақтау, істің толық және уақтылы қаралуын қамтамасыз ету, дауды бейбіт жолмен реттеуге жәрдемдесу, құқық бұзушылықтардың алдын алу мен қоғамда заңға және сотқа құрметпен қарауды қалыптастыру азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері болып табылады.

  Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 81-VІ  «Прокуратура туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, прокуратура - мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және олардың лауазымды адамдарының, ал айрықша жағдайларда Қазақстан Республикасы Президентінің немесе Бас Прокурордың тапсырмасы бойынша меншік нысанына қарамастан өзге де ұйымдардың актілерінің, әрекеттерінің (әрекетсіздігінің) заңдылығын қадағалауды жүзеге асырады.

  Сіздің назарыңызды аударамыз, Қазақстан Республикасының «Құқықтық актілер туралы» Заңының 60 бабының 4 тармағына сәйкес, мұндай түсіндірмелердің міндетті заңдық күші болмайды және олар ұсынымдық сипатқа ие.

  Сонымен қатар, Сізге құқықтық сұрақтар бойынша кеңес алу үшін Қазақстанның қалалық және ауылдық өңірлерінен 119 нөміріне тегін, сондай-ақ Астана және Алматы қалаларынан және республиканың облыс орталықтарынан 58-00-58 нөміріне тегін қоңырау шалу арқылы ҚР Әділет министрлігінің Құқықтық ақпараттық қызметіне хабарласуыңызға болады, немесе АҚЖ «Әділет» (adilet.zan.kz) «Виртуалды кеңесші» айдары және Әділет министрлігінің ресми сайтындағы (adilet.gov.kz) «Қоғамдық қабылдау» бөлімі арқылы кеңес алуға болады.

  Егер Сізге қандай да бір ақпарат қажет болса, біз оны Сіздің өтінішіңіз бойынша ұсынуға қуанышты боламыз.

   

   

   

 • Дата: 22.10.2020 - 14:15 Автор: Климахина Татьяна Николаевна
  Вопрос:

  ТОО предоставило в ГУ УГД по Алмалинскому району ответ на уведомление, и к нему приложило оригинал договора аренды офиса, но сотрудник налоговой, по своему усмотрению, посчитал уведомление не исполненным, так как нами был предоставлен оригинал договора , а не его нотариально заверенная копия. Имеет ли копия и оригинал одинаковую юридическую силу? И является ли это нарушением?

  Ответ:

  Уважаемая Татьяна Николаевна!

   

  Благодарим Вас за обращение и сообщаем следующее!

  В соответствии с пунктом 5 статьи 70 Кодекса «О налогах и других     обязательных платежах в бюджет» Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI, в течение двадцати рабочих дней с даты направления налоговым органом уведомления, в случае установления в результате налогового обследования фактического отсутствия налогоплательщика по месту нахождения, указанному в регистрационных данных, налогоплательщик обязан в явочном порядке представить в налоговый орган письменное пояснение о причинах отсутствия в момент налогового обследования с приложением нотариально засвидетельствованных копий документов, подтверждающих место нахождения налогоплательщика.

   Документом, подтверждающим место нахождения налогоплательщика, является один из следующих документов: подтверждающий право собственности на недвижимое имущество (пользования им), письменное согласие физического лица, на праве собственности которого находится недвижимое имущество, заявленное в качестве места нахождения.

  Срок между датами нотариального засвидетельствования копии документа, подтверждающего место нахождения налогоплательщика, и его представления в налоговый орган не должен превышать десять рабочих дней.

  Обращаем Ваше внимание, что в силу пункта 4 статьи 60 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», данное разъяснение носит рекомендательный характер.

            Дополнительно сообщаем, что по всем правовым вопросам Вы можете позвонить в Правовую информационную службу МЮ РК и получить бесплатную правовую консультацию по номеру 119 – бесплатно с городов и сельских округов Казахстана, за исключением сотовых операторов связи, а также по номеру 58-00-58 - звонок является бесплатным с гг. Нур-Султан, Алматы, либо на официальном сайте Министерства юстиции (www.adilet.gov.kz) посредством раздела «Общественная приемная». 

        Вместе с тем, если Вам потребуется какая-нибудь информация, мы будем рады предоставить ее по Вашей просьбе.

   

   

   

   

 • Дата: 21.10.2020 - 15:15 Автор: Айкенов Арип Зиятович
  Вопрос:

  Правомочно ли требование местного отделения юстиции - предоставление в распечатанном виде на 2-х языках типового устава для регистрации ОСИ (объединения собственников имущества). Разве нельзя в заявлении указать, что ОСИ будет осуществлять свою деятельность на основании типового устава.

  Ответ:

  Уважаемый Арип Зиятович!

   

    Благодарим Вас за обращение и сообщаем следующее!

    В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан                «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» от 17 апреля 1995 года № 2198 в случае, если учредители юридического лица приняли решение осуществлять свою деятельность на основе типового устава, то представление устава в процессе государственной регистрации юридического лица не требуется.

    Согласно пункту 16 Правил оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, утвержденных Приказом и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 29 мая 2020 года № 66 в случае не соответствия законодательству представленных документов ответственный исполнитель оформляет мотивированный приказ об отказе.

    После рассмотрения ответственным исполнителем мотивированный приказ об отказе направляются на подписание руководству. Подписанные руководством документы передаются ответственным исполнителем в канцелярию услугодателя. Сотрудник канцелярии услугодателя передает документы в Государственную корпорацию через курьера либо направляет услугополучателю по средством портала.

    Обращаем Ваше внимание, что в силу пункта 4 статьи 60 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», данное разъяснение не имеет обязательной юридической силы и носит рекомендательный характер.

    Дополнительно сообщаем, что по всем правовым вопросам Вы можете позвонить в Правовую информационную службу МЮ РК и получить бесплатную правовую консультацию по номеру 119 – бесплатно с городов и сельских округов Казахстана, за исключением сотовых операторов связи, а также по номеру 58-00-58 - звонок является бесплатным с гг. Нур-Султан, Алматы, либо на официальном сайте Министерства юстиции (www.adilet.gov.kz) посредством раздела «Общественная приемная».

    Вместе с тем, если Вам потребуется какая-нибудь информация, мы будем рады предоставить ее по Вашей просьбе.

   

 • Дата: 19.10.2020 - 22:00 Автор: Герасименко Наиля Халиловна
  Вопрос:

  Прошу разъяснения п. 6 ст. 118 Закона РК от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:
  «6. Оплата деятельности частного судебного исполнителя по исполнительным производствам, возбужденным на основании исполнительных документов, предусмотренных подпунктами 9) и 10) пункта 1 статьи 9 настоящего Закона, не взимается.»
  Нам на исполнение пришло Постановление об утверждении сумм оплаты деятельности частного судебного исполнителя. В дополнение к Постановлению об обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов. Должны ли мы взимать оплату деятельности ЧСИ, предусмотренной п/п 10) п. 1 ст. 9 настоящего Закона?

  Ответ:
  Уважаемая Наиля Халиловна! Благодарим Вас за обращение и сообщаем следующее! В соответствии со статьей 118 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее - Закон) оплата деятельности частного судебного исполнителя производится в рамках исполнительного производства за счет средств должника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, и устанавливается в размере от трех до двадцати пяти процентов в зависимости от категории дел и суммы взыскания с установлением предельных размеров не более десяти тысяч месячных расчетных показателей. По исполнительным документам о порядке общения с ребенком оплата деятельности частного судебного исполнителя возлагается в равных долях на взыскателя и должника. По исполнительному документу об обеспечении иска оплата деятельности частного судебного исполнителя взыскивается со стороны, заявившей ходатайство о принятии обеспечительных мер. По исполнительному документу об отмене обеспечения иска оплата деятельности частного судебного исполнителя взыскивается с лица, заявившего ходатайство о принятии обеспечительных мер и которому в иске отказано. В случае удовлетворения иска оплата деятельности частного судебного исполнителя по исполнительному документу об отмене обеспечения иска взыскивается с лица, в отношении которого приняты обеспечительные меры. По исполнительным документам неимущественного характера оплата деятельности частного судебного исполнителя устанавливается в месячных расчетных показателях. Оплата деятельности частного судебного исполнителя производится только в случае полного или частичного исполнения исполнительного документа. Если исполнительный документ имущественного характера исполнен частично, то частному судебному исполнителю выплачивается только часть оплаты его деятельности, пропорционально взысканной сумме или стоимости имущества. Оплата деятельности частного судебного исполнителя не взыскивается в случае исполнения должником исполнительного документа до предъявления его к принудительному исполнению. Частный судебный исполнитель вправе взимать суммы за оплату своих услуг только в размерах, предусмотренных данной статьей и устанавливаемых Правительством Республики Казахстан. Частному судебному исполнителю запрещается изменять установленные размеры сумм оплаты своей деятельности. Размер оплаты деятельности частного судебного исполнителя утверждается Правительством Республики Казахстан по представлению уполномоченного органа. Льготы для взыскателей – физических и юридических лиц, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, распространяются на этих лиц при совершении исполнительных действий. Оплата деятельности частного судебного исполнителя по исполнительным производствам, возбужденным на основании постановления судебного исполнителя о возмещении расходов, понесенных при совершении исполнительных действий, постановления частного судебного исполнителя об утверждении сумм оплаты его деятельности, не взимается. Обращаем Ваше внимание, что в силу пункта 4 статьи 60 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», данные разъяснения не имеют обязательной юридической силы и носят рекомендательный характер. Дополнительно сообщаем, что по всем правовым вопросам Вы можете позвонить в Правовую информационную службу МЮ РК и получить бесплатную правовую консультацию по номеру 119 – бесплатно с городов и сельских округов Казахстана, за исключением сотовых операторов связи, а также по номеру 58-00-58 - звонок является бесплатным с гг. Нур-Султан, Алматы, либо на официальном сайте Министерства юстиции (www.adilet.gov.kz) посредством раздела «Общественная приемная». Вместе с тем, если Вам потребуется какая-нибудь информация, мы будем рады предоставить ее по Вашей просьбе.
 • Дата: 19.10.2020 - 19:15 Автор: Оспанова Гульнур
  Вопрос:

  Настоящим просим уточнить неясность в расчетах размера взносов на управление объектом, а именно:
  Информация касательно расчета взносов на управление объектом отражена в Методике расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методики расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума (далее-Методика).
  В пункте 10 Методики отражен расчет взноса на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума: В=(Р год – Д год)/(S полез.*12 мес.), где в расчетах используется S полез. – полезная площадь объекта кондоминиума, исчисляемая в квадратных метрах.
  В пункте 11 Методики отражен расчет затрат в месяц каждого собственника квартиры, нежилого помещения на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума: Р соб=В *S пом, где в расчетах используется S пом. – полезная площадь квартиры, нежилого помещения, находящегося в индивидуальной (раздельной) собственности, исчисляемая в квадратных метрах.
  Принимая в расчет 2 вышеуказанных пунктах верно ли мое предположение, что расходы по общей полезной площади коммунального имущества оплачиваются собственниками квартир и нежилых помещений, то есть если общим имуществом кондоминиума пользуется третье лицо его затраты не ложатся на него, а оплачиваются собственниками?

  Ответ:

  Уважаемая Гульнур!

              Благодарим Вас за обращение и сообщаем следующее!                                          

              Расчет взносов на управление объектом кондоминиума регламентирован пунктами 10-11 Методики расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методики расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, утвержденной приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития   Республики Казахстан от 30 марта 2020 года    № 166.

              Согласно подпункту 10-4) статьи 10-2 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 года № 94 уполномоченный орган разрабатывает и утверждает методику расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методику расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума.

              Подпунктом 652) пункта 16 Положения о Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, утверждённого постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 936 разработка и утверждение методики расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также методики расчета минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума входит в функции центрального аппарата.

             В связи с вышеизложенным, рекомендуем Вам обратиться в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

             Обращаем Ваше внимание, что в силу пункта 4 статьи 60 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», данное разъяснение носит рекомендательный характер.

            Дополнительно сообщаем, что по всем правовым вопросам Вы можете позвонить в Правовую информационную службу МЮ РК и получить бесплатную правовую консультацию по номеру 119 – бесплатно с городов и сельских округов Казахстана, за исключением сотовых операторов связи, а также по номеру 58-00-58 - звонок является бесплатным с гг. Нур-Султан, Алматы, либо на официальном сайте Министерства юстиции (www.adilet.gov.kz) посредством раздела «Общественная приемная».

           Вместе с тем, если Вам потребуется какая-нибудь информация, мы будем рады предоставить ее по Вашей просьбе.     

   

 • Дата: 19.10.2020 - 15:15 Автор: Эдуард Багатиков
  Вопрос:

  Министерство здравоохранения , главный санврач, законодательный или исполнительный орган?

  заранее благодарю...

  Ответ:

  Уважаемый Эдуард!

   

  Благодарим Вас за обращение и сообщаем следующее.

  В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан» от 18 декабря 1995 года № 2688, Министерство является центральным исполнительным органом Республики, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления, а также в пределах, предусмотренных законодательством, – межотраслевую координацию.

  Министерство осуществляет стратегические, регулятивные, реализационные и контрольно-надзорные функции в пределах своей компетенции.

  Вместе с тем, согласно пункту 1 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 Министерство здравоохранения Республики Казахстан является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в области охраны здоровья граждан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, контроля за качеством медицинских услуг, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами, а также в областях безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации и производства органической продукции, межотраслевую координацию, стратегические, регулятивные, контрольно-надзорные, реализационные и разрешительные функции.

  В связи с этим, для разрешения Вашего вопроса рекомендуем обратиться в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

  Обращаем Ваше внимание, что в силу пункта 4 статьи 60 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», данное разъяснение не имеет обязательной юридической силы и носит рекомендательный характер.

  Дополнительно сообщаем, что по всем правовым вопросам Вы можете позвонить в Правовую информационную службу МЮ РК и получить бесплатную правовую консультацию по номеру 119 – бесплатно с городов и сельских округов Казахстана, за исключением сотовых операторов связи, а также по номеру 58-00-58 - звонок является бесплатным с гг. Нур-Султан, Алматы, либо на официальном сайте Министерства юстиции (www.adilet.gov.kz) посредством раздела «Общественная приемная».

  Вместе с тем, если Вам потребуется какая-нибудь информация, мы будем рады предоставить ее по Вашей просьбе.

   

 • Дата: 19.10.2020 - 15:00 Автор: Эдуард Багатиков
  Вопрос:

  Подлежат ли, постановления главного санитарного врача, обязательной регистрации в минюсте?

  Ответ:

  Уважаемый Эдуард!

   

  Благодарим Вас за обращение и сообщаем следующее.

  В соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 Министерство здравоохранения Республики Казахстан является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в области охраны здоровья граждан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, контроля за качеством медицинских услуг, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами, а также в областях безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации и производства органической продукции, межотраслевую координацию, стратегические, регулятивные, контрольно-надзорные, реализационные и разрешительные функции.

  В связи с этим, для разрешения Вашего вопроса рекомендуем обратиться в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

  Обращаем Ваше внимание, что в силу пункта 4 статьи 60 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», данное разъяснение не имеет обязательной юридической силы и носит рекомендательный характер.

  Дополнительно сообщаем, что по всем правовым вопросам Вы можете позвонить в Правовую информационную службу МЮ РК и получить бесплатную правовую консультацию по номеру 119 – бесплатно с городов и сельских округов Казахстана, за исключением сотовых операторов связи, а также по номеру 58-00-58 - звонок является бесплатным с гг. Нур-Султан, Алматы, либо на официальном сайте Министерства юстиции (www.adilet.gov.kz) посредством раздела «Общественная приемная».

  Вместе с тем, если Вам потребуется какая-нибудь информация, мы будем рады предоставить ее по Вашей просьбе.

   

 • Дата: 19.10.2020 - 13:15 Автор: Пушкина Марина Анатольевна
  Вопрос:

  Добрый день.Я задавала Вам вопрос,делают ли в РК экспертизу давности написания рукописного текста(расписки).Но мне дали ответ о судебно подчерковедческой экспертизе.У меня другой вопрос,можно ли в центре экспертиз или в часной экспертизе , установить время написания расписки,узнать когда написан текст год,полгода или два года назад.Делают ли в РК такую экспертизу (установление абсалютной давности).С уважением.

  Ответ:

  Уважаемая Марина Анатольевна

  Благодарим Вас за обращение и сообщаем следующее!

  В соответствии с пунктом 37 Правил организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах судебной экспертизы, утвержденных приказом Министра юстиции РК от 27 апреля 2017 года № 484 (далее – Правила), предметом судебно-почерковедческой экспертизы является установление с помощью специальных научных знаний определенных фактов, обстоятельств, при исследовании рукописных документов, записей или подписей.

           Вместе с тем, согласно пункту 52 Правил в постановлении (определении) о назначении экспертизы указываются сведения об известных обстоятельствах, имеющих отношение к предмету экспертизы (условия выполнения исследуемого документа, образцов, возраст, состояние исполнителя исследуемого текста (подписи) в момент их выполнения (сидя, стоя и так далее).

  При этом, в данных Правилах не предусматривается определение срока давности написания рукописных документов, записей или подписей.

  Обращаем Ваше внимание, что в силу пункта 4 статьи 60 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», данное разъяснение носит рекомендательный характер. Вместе с тем, просим предоставить информацию в какой государственный орган было направлено предыдущее обращение от сентября 2019 года.

  Дополнительно сообщаем, что по всем правовым вопросам Вы можете позвонить в Правовую информационную службу МЮ РК и получить бесплатную правовую консультацию по номеру 119 – бесплатно с городов и сельских округов Казахстана, за исключением сотовых операторов связи, а также по номеру 58-00-58 - звонок является бесплатным с гг. Нур-Султан, Алматы, либо на официальном сайте Министерства юстиции (www.adilet.gov.kz) посредством раздела «Общественная приемная».

  Вместе с тем, если Вам потребуется какая-нибудь информация, мы будем рады предоставить ее по Вашей просьбе.

   

 • Дата: 17.10.2020 - 12:00 Автор: Мырзабекова Жансая Балтабаевна
  Вопрос:

  30.12.2013 жылы сот орындаушысы Есенгедиев Н.Н каспи банктен жеке шоттка арест койган. Кай жерге барып толесем болады және неден карызбын

  Ответ:

  Құрметті Жансая Балтабаевна!

   

  Сіздің өтінішіңізді қарап, келесіні хабарлаймыз.

  Әділет министрлігі – атқарушылық құжаттардың орындалуын қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды және осы саладағы қызметті мемлекеттік реттеуді жүзеге асырады. Осыған орай, Әділет министрлігі атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп орындату жөніндегі міндеттерді жүзеге асыру үшін қажетті мақсаттарда борышкерлердің бірыңғай тізілімін жүргізеді. Борышкерлер туралы мәліметтер Әділет министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылады. Борышкерлердің бірыңғай тізілімі атқарушылық іс жүргізу жөніндегі автоматтандырылған ақпараттық жүйе арқылы қалыптастырылады және жүргізіледі. Мерзімдік өндіріп алу туралы атқарушылық іс жүргізу бойынша үш айдан асатын берешегі жоқ, сондай-ақ талап қоюды қамтамасыз ету шараларын қолдану және тоқтату туралы атқарушылық құжаттары бойынша борышкерлер жөніндегі мәліметтерді қоспағанда, борышкерлердің бірыңғай тізіліміне енгізу үшін мәліметтерді сот орындаушылары атқарушылық іс жүргізу қозғалғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жібереді. Борышкерлердің бірыңғай тізіліміне енгізу үшін мәліметтерді сот орындаушылары атқарушылық іс жүргізу қозғалғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жібереді. Көрсетілген мәліметтер: борышкердің тегін, атын, әкесінің атын (ол болған жағдайда) не борышкер ұйымның атауын, атқарушылық құжатты берген органды, берілген күнін және борышкердің орындалмаған міндетінің мазмұнын, көрсетілген мәліметтерді жіберетін сот орындаушысының тегін, атын, әкесінің атын (ол болған жағдайда) және аумақтық бөлімнің атауы мен мекенжайын немесе жеке сот орындаушысы кеңсесінің мекенжайын қамтиды.

  Борышкерлердің бірыңғай тізілімінен борышкерді алып тастау осы “Атқарушылық iс жүргiзу және сот орындаушыларының мәртебесi туралы” Заңның 47-бабында көзделген негіздер бойынша, атқарушылық іс жүргізу тоқтатылғаннан кейін және мерзімдік өндіріп алу туралы атқарушылық іс жүргізу бойынша берешек болмаған кезде, сондай-ақ ол атқарушылық құжаттың талаптарын орындаған кезде осы Заңның 48-бабында көзделген негіздер бойынша атқарушылық іс жүргізу аяқталғаннан кейін жүргізіледі. Сот орындаушысы осы Заңның 48-бабында көзделген негіздер бойынша аяқталған атқарушылық іс жүргізу бойынша атқарушылық құжат талаптарының орындалғаны туралы мәліметтер алған кезде үш жұмыс күні ішінде Әділет министрлігіне борышкерді борышкерлердің бірыңғай тізілімен алып тастау үшін тиісті ақпарат жібереді.

  Сіздің назарыңызды аударамыз, Қазақстан Республикасының «Құқықтық актілер туралы» Заңының 60 бабының 4 тармағына сәйкес  мұндай түсіндірмелер міндетті заңдық күші болмайды және олар ұсынымдық сипатқа ие.

  Сонымен қатар, Сізге құқықтық сұрақтар бойынша кеңес алу үшін Қазақстанның қалалық және ауылдық өңірлерінен 119 нөміріне тегін, сондай-ақ Астана және Алматы қалаларынан және республиканың облыс орталықтарынан 58-00-58 нөміріне тегін қоңырау шалу арқылы ҚР Әділет министрлігінің Құқықтық ақпараттық қызметіне хабарласуыңызға болады, немесе АҚЖ «Әділет» (adilet.zan.kz) «Виртуалды кеңесші» айдары және Әділет министрлігінің ресми сайтындағы (adilet.gov.kz) «Қоғамдық қабылдау» бөлімі арқылы кеңес алуға болады.       

  Егер Сізге қандай да бір ақпарат қажет болса, біз оны Сіздің өтінішіңіз бойынша ұсынуға қуанышты боламыз.    

   

   

 • Дата: 15.10.2020 - 18:45 Автор: Эдуард Багатиков
  Вопрос:

  Имеет ли юридическую силу, Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 15 августа 2020 года № 48 , если имеет, то на каком основании? в каких случаях Главный санврач РК имеет приоритет? В каких случаях постановления санврача, имеют рекомендательный характер, и в каких случаях несут обязательный характер к выполнению?

  Ответ:

  Уважаемый Эдуард!

   

  Благодарим Вас за обращение и сообщаем следующее.

  В соответствии с пунктом 3 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI, ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вводятся (отменяются) постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан или главного государственного санитарного врача соответствующей административно-территориальной единицы (на транспорте), а также на ведомственных объектах иных государственных органов решением главного государственного санитарного врача структурных подразделений государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

  Постановление главного государственного санитарного врача подлежит опубликованию (распространению) в средствах массовой информации и обязательному исполнению.

  В соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 Министерство здравоохранения Республики Казахстан является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в области охраны здоровья граждан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, контроля за качеством медицинских услуг, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроля и надзора за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами, а также в областях безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации и производства органической продукции, межотраслевую координацию, стратегические, регулятивные, контрольно-надзорные, реализационные и разрешительные функции.

  В связи с этим, для разрешения Вашего вопроса рекомендуем обратиться в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

  Обращаем Ваше внимание, что в силу пункта 4 статьи 60 Закона Республики Казахстан «О правовых актах», данное разъяснение не имеет обязательной юридической силы и носит рекомендательный характер.

  Дополнительно сообщаем, что по всем правовым вопросам Вы можете позвонить в Правовую информационную службу МЮ РК и получить бесплатную правовую консультацию по номеру 119 – бесплатно с городов и сельских округов Казахстана, за исключением сотовых операторов связи, а также по номеру 58-00-58 - звонок является бесплатным с гг. Нур-Султан, Алматы, либо на официальном сайте Министерства юстиции (www.adilet.gov.kz) посредством раздела «Общественная приемная».

  Вместе с тем, если Вам потребуется какая-нибудь информация, мы будем рады предоставить ее по Вашей просьбе.